نحوه پیگیری موارد ASC-H بر مبنای آخرین دستورالعمل ASCCP

وجود سلولهای پوششی، که نمی توانند ضایعات با درجه بالای داخل اپی تلیال سلولهای پوششی را رد کنند یا  ASC-H

مطالعات KPNC نشان داد، زنانیکه در نتیجه سیتولوژی آنها ASC-H گزارش شده، در مقایسه با ASC-US و LSIL ریسک بالاتری برای ابتلا به CIN 3+ وجود دارد. با این وجود این ریسک کمتر از زنان مبتلا به HSIL است. این نکته در مورد زنان 21 تا 24 ساله هم صادق بوده، هرچند که در مقایسه با زنان مسن تر ریسک کمتری برای ابتلا به CIN 3+ داشتند. از آنجائیکه میزان ابتلا به HPV در این گروه از زنان بسیار بالاست، بنابراین انجام تست HPV به صورت رفلکسی[2] مناسب نخواهد بود. احتمال ابتلا به کانسر سرویکس طی 5 سال در زنان ASC-H توأم با HPV منفی در حدود 2% بوده و این میزان بیشتر از آن است که بتواند پیگیری مراقبتی[3] صرف را توجیه کند.


نحوه پیگیری نتایج
ASC-H

"نتایج ASC-H" را باید مطابق موارد ذیل پیگیری نمود.

- صرف نظر از نتیجه تست HPV بیماران فوق برای کولپوسکوپی ارجاع داده شوند.

- در صورتی که CIN2+ از نظر بافت شناسی مشخص نشده باشد، می توان روش برش تشخیصی و یا مرور مجدد تمام یافته های سیتولوژیک، هیستولوژیک و کولپوسکوپیک را توصیه نمود. در صورتی که معاینه کولپوسکوپی کافی و نمونه آندوسرویکال منفی بوده باشد، صرفاً می توان با انجام تست دوگانه در ماههای 12 و 24، بیمار را پیگیری نمود.

- در صورت درخواست انجام تست دوگانه و منفی شدن هردو، انجام مجدد تست ظرف 3 سال توصیه می گردد.

- در صورتی که هر یک از تست های دوگانه غیرطبیعی شدند (به غیر از موارد HSIL) و یا مثبت شدن HPV، تکرار کولپوسکوپی توصیه می شود.

- در صورت گزارش HSIL در هریک از تست های دوگانه که بعد از 12 و 24 ماه انجام شده، روش برش تشخیصی توصیه می شود.

رسیدگی به زنان مبتلا به CIN 1 بدون ضایعه یا بدنبال ASC-H و یا: HSIL  

نمود هیستولوژیک عفونت HPV، به صورت CIN 1 است. اگرچه بیشتر ضایعات CIN 1 با انواع انکوژنیک HPV همراه هستند، ولی دیده شده که در CIN 1 نسبت به CIN 3، HPV-16 شیوع کمتری دارد. پیگیری موارد CIN 1 مشابه با موارد ASC-US و یا LSIL است که تست HPV آنها هم مثبت بوده و در هیستولوژی CIN گزارش نشده است. پیشرفت بیماری به سمت CIN 2 شایع نیست.


ریسک CIN 3 نهفته در میان زنانیکه در بیوپسی کولپوسکوپی آنها CIN 1 گزارش شده، به ریسک اولیه گزارش شده در سیتولوژی بستگی دارد. مطالعات KPNC نیز نشان داد که اگر بدنبال تشخیص ASC-US یا  LSIL، CIN1 گزارش شده باشد، شانس تبدیل CIN1 به CIN3 کمتر است، اما در صورت تشخیص موارد HSIL، ASC-H و AGC این احتمال اساساً بالاتر خواهد بود.


"نتایج CIN1 یا بدون ضایعه بدنبال ASC-H و یا HSIL" را باید مطابق موارد ذیل پیگیری نمود.

- در صورتی که معاینه کولپوسکوپی کافی و نمونه آندوسرویکال منفی بوده باشد، صرفاً می توان با انجام تست دوگانه در ماههای 12 و 24، بیمار را پیگیری نمود.

- در صورتی که +CIN2 از نظر بافت شناسی مشخص نشده باشد، می توان روش برش تشخیصی و یا مرور مجدد تمام یافته های سیتولوژیک، هیستولوژیک و کولپوسکوپیک را توصیه نمود.
- در صورت درخواست انجام تست دوگانه و منفی شدن هردو، انجام مجدد تست ظرف 3 سال توصیه می گردد

- در صورتی که هر یک از تست های دوگانه غیرطبیعی شدند، تکرار کولپوسکوپی توصیه می شود.

رسیدگی به زنان مبتلا به CIN1 در هنگام نمونه برداری از آندوسرویکس

درصورتی که CIN1 در موقع نمونه برداری آندوسرویکال بدنبال اختلالات کم اهمیت تر (بدنبال گزارش ASC-US و یا LSIL در سیتولوژی و یا در مواردیکه HPV-16 مثبت، HPV-18 مثبت و یا موارد مثبت پایدار سایر HPV های انکوژنیک گزارش شده باشد) کشف شود ولی در بیوپسی با کولپوسکوپی CIN2+ کشف نشده باشد، برای رسیدگی باید از شیوه نامه ASCCP مربوط به CIN1، همراه با تکرار نمونه گیری آندوسرویکال ظرف 12 ماه تبعیت نمود.


در مورد زنان مبتلا به CIN1 در موقع نمونه گیری آندوسرویکال توأم با گزارش سیتولوژی ASC-H، HSIL یا AGC، یا توأم با گزارش بیوپسی کولپوسکوپی به صورت CIN2+، باید رسیدگی مطابق شیوه نامه ASCCP مربوط به اختلالات خاص توصیه شود. در مورد زنانی که درمان نشده اند، تکرار نمونه گیری آندوسرویکال موقع ارزیابی آنها از نظر دیگر اختلالات توصیه می شود.


اداره CIN 1 در نمونه های آندوسرویکال به توجه ویژه ای نیاز دارد. در استراتژی های سنتی، توصیه به برداشت کامل در مواردی است که CIN در نمونه های اندوسرویکس گزارش شده باشد. غالباً نمونه های آندوسرویکس به ترشحات اگزوسرویکس آلوده می شوند. ریسک ابتلا به CIN 2+ در زنانی که در نمونه آندوسرویکس CIN 1 دارند، کم است.


 CIN1 در جوامع خاص

زنان 24-21 ساله

"نتایج CIN1 در زنان 24-21 ساله" را باید مطابق موارد ذیل پیگیری نمود.

- در صورت گزارش CIN1 در زنان 24-21 ساله، بدنبال گزارش سیتولوژی ASC-US یا LSIL، تکرار سیتولوژی در فواصل 12 ماهه توصیه می شود. پیگیری با انجام تست HPV توصیه نمی شود.

- در صورت گزارش ASC-US یا بدتر، در هنگام پیگیری 24 ماهه، کولپوسکوپی توصیه می شود. بعد از کسب 2 نتیجه منفی متوالی، غربالگری روتین توصیه می گردد.

- در صورت گزارش CIN1 در زنان 24-21 ساله، بدنبال گزارش سیتولوژی ASC-H یا HSIL ، مراقبت بمدت حداکثر 24 ماه، با استفاده از کولپوسکوپی و سیتولوژی (هر دو) در فواصل 6 ماهه توصیه می گردد (بشرطی که معاینه کولپوسکوپی کافی و ارزیابی آندوسرویکال منفی باشد(.

- در صورت تشخیص CIN2  ،CIN3 یا CIN2,3 در هیستولوژی، برای رسیدگی به بیمار باید از شیوه نامه مربوط به زنان جوان مبتلا به CIN2 ،CIN3 یا CIN2,3 تبعیت نمود

- در صورت تشخیص ضایعه کولپوسکوپی درجه بالا یا دوام سیتولوژی HSIL بمدت یکسال، بیوپسی توصیه می گردد. چنانچه HSIL بدون تشخیص CIN2+ باقی بماند، روش برش تشخیصی توصیه می گردد

- اگر کولپوسکوپی ناکافی بود یا در نمونه برداری آندوسرویکال CIN2 ،CIN3 ،CIN2,3 و یا CIN درجه بندی نشده مشخص گردید، روش برش تشخیصی توصیه می شود.

- صرف نظر از سیتولوژی قبلی، درمان CIN1 در زنان 24-21 ساله توصیه نمی شود
زنان باردار

درصورت گزارش CIN1 در زنان باردار، پیگیری بدون درمان توصیه می شود. درمان این زنان برای CIN1 غیرقابل قبول است

:CIN2 ،CIN3  و CIN2,3

با وجودی که تمایز بین CIN2 و CIN3 از لحاظ هیستولوژیک مشکل است، اما میزان عود و پیشروی به سمت کانسر در زنان مبتلا به CIN3 کمتر از CIN2 می باشد. CIN2 در آمریکا به جز شرایط خاص به عنوان آستانه درمان مورد توافق جمعی واقع شده است.
این آستانه نباید در مورد زنان مبتلا به CIN3 قطعی و مشخص[5] صرف نظر از سن یا اهمیت باروری آنها در آینده مدنظر قرار گیرد، زیرا در این افراد پیش زمینه قبلی برای سرطان تهاجمی وجود دارد. بعد از درمان +CIN2 ، ریسک عود در زنانی که نتایج تست دوگانه آنها در تمام دوره پیگیری تا زمان حال منفی بوده، کاملاً بالاست. بعد از کسب 2 نتیجه منفی از تست دوگانه در 2 سال اول بعد از درمان، این ریسک شبیه زنان دارای نتیجه منفی پاپ اسمیر می شود، که در این صورت هر 3 سال باید معاینات نظارتی انجام شود.
هدف از غربالگری در دوران بارداری شناسایی کانسر سرویکس است و CIN3 خطری برای بارداری و مادر ایجاد نمی کند. درمان در بارداری با ریسک بالایی ایجاد خونریزی و سقط جنین همراه است.
عدم تشخیص CIN 2+ در کولپوسکوپی زنانی که HSIL در سیتولوژی آنها گزارش شده، به معنی رد وجود ضایعات CIN 2+ نمی باشد، با اینحال کارسینوم نهفته بعید است. بنابراین زنان مبتلا به HSILکه روش تشخیصی سریع برایشان انجام نشده نیازمند پیگیری های با فاصله نزدیک می باشند

 CIN2,3پیگیری زنان مبتلا به CIN2 ،CIN3  و

"نتایج CIN2 ،CIN3  و CIN2,3 " را باید مطابق موارد ذیل پیگیری شود

:رسیدگی ابتدایی

- در صورت تشخیص هیستولوژیکCIN2 ، CIN3 و CIN2,3 ، اگر کفایت نمونه در کولپوسکوپی مناسب بدست آید، برش و ablation  (به جز زنان باردار و جوان) هر دو قابل قبول هستند،

- در صورت تشخیص هیستولوژیک  CIN2 ،CIN3 و CIN2,3 و عدم کفایت نمونه در کولپوسکوپی و یا مشاهده CIN2،CIN3 CIN2,3  و یا CIN درجه بندی نشده در نمونه گیری آندوسرویکال، روش برش تشخیصی توصیه می شود. پیگیری صرفاً بالینی CIN2، CIN3 و CIN2,3 توأم با سیتولوژی پیاپی و کولپوسکوپی غیرقابل قبول است (به جز در زنان باردار و جوان)،

- در مورد  CIN2 ،CIN3 و CIN2,3 هیسترکتومی به عنوان درمان اولیه قابل قبول نمی باشد.

پیگیری بعد از درمان:

- در مورد زنانی که از نظر CIN2 ،CIN3 و CIN2,3 درمان شده اند، انجام تست دوگانه در فاصله 12 و 24 ماهه توصیه می شود.

- در صورت منفی شدن هر دو تست، انجام مجدد آنها، ظرف سه سال توصیه می گردد.

- در صورت منفی شدن هر یک از تست ها، سیتولوژی همراه با نمونه گیری آندوسرویکال توصیه می گردد. چنانچه همه این تست ها منفی باشند، غربالگری روتین بمدت حداقل 20 سال توصیه می شود، حتی اگر در این مدت سن بیمار از 65 سال نیز عبور کند.

- تکرار درمان یا هیستروکتومی بر اساس یک تست مثبت HPV غیرقابل قبول است.

- اگر CIN2،CIN3  و CIN2,3 در حاشیه های نمونه که به روش برش تشخیصی و یا در نمونه آندوسرویکس بدست آمده شناسایی شود، ارزیابی مجدد با استفاده از سیتولوژی همراه با نمونه گیری آندوسرویکال، 6-4 ماه بعد از درمان اولویت دارد.

- انجام یک روش برش تشخیصی قابل قبول است.

- چنانچه تکرار روش تشخیصی امکان پذیر نیست، هیسترکتومی برای زنان مبتلا به تشخیص هیستولوژیک CIN2 ،CIN3  و     CIN2,3  راجعه یا پایدار قابل قبول می باشد.

- در صورت گزارش HSIL در هریک از تست های دوگانه که بعد از 12 و 24 ماه انجام شده، روش برش تشخیصی توصیه می شود.

ASC-H  در جمعیت های ویژه

- زنان 21 الی 24 ساله

در صورت گزارش ASC-H در زنان 21 الی 24 ساله، کولپوسکوپی توصیه می شود.


توجه 1
:

این راهنما تاکید می کند که برای بدست آوردن نتیجه مناسب باید حتماً از روش هایی برای تست HPV استفاده شود که هم از لحاظ آنالیتیکال و هم از لحاظ کلینیکال معتبر بوده و تکرار پذیری، حساسیت کلینیکال، ویژگی و ارزش پیشگوئی کننده مثبت و منفی آنها برای اثبات وجود پره کانسر (CIN 2+)، توسط FDA تأئید شده باشد.


توجه 2
:

منظور از تست HPV در این راهنما، فقط گزارش انواع پرخطر یا کانسروژنیک HPV می باشد و باید برای پیشگیری از درمان های بیش از حد و غیرقابل قبول یا overtreatment از گزارش انواع کم خطر HPV اجتناب نمود.Atypical Squamous Cells, cannot exclude High-grade squamous intraepithelial lesions = ASC-H :1

 : reflex HPV :2 انجام تست اچ پی وی روی نمونه بر پایه مایع، بعد از مطلع شدن از جواب سیتولوژی :

Observation :3تاریخ انتشار: 9:4:20 1399/04/02
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
سایر مطالب
آزمایش چالش گلوکز (GCT) یافته های آزمایشگاهی در بیماران بستری مبتلا به کووید-19 بروسلوز و آزمایش های سرولوژی تشخیص تب مالت آپدیت سال 2020 انجمن سرطان آمریکا در مورد واکسن HPV نحوه پیگیری سلولهای خوش خیم اندومتر Benign Endometrial Cells (BEC) و یا سلولهای خوش خیم گلاندولار Benign Glandular Cells طبق آخرین گایدلاین ASCCP 2019 یک کامنت پراکتیکال: گزارش دهی آزمایش میکروسکوپی ادرار تست نیتریک‌اکسید بازدمی چیست؟ گایدلاین انجمن سرطان آمریکا (American Cancer Society) در مورد پیشگیری و تشخیص اولیه کانسر دهانه رحم آگلوتیناسیون و تجمع اسپرم آزمایش PTH یا اندازه گیری هورمون پاراتیروئید نقدی بر آخرین "" دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین "" بازنگری سال 1399 (بخش چهارم ) نقدی بر آخرین "" دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین "" بازنگری سال 1399 (بخش سوم ) نقدی بر آخرین "" دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین "" بازنگری سال 1399 (بخش دوم ) نقدی بر آخرین "" دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین "" بازنگری سال 1399 (بخش اول ) اثر تداخلی هیپر تری گلیسریدیمی در سنجش HbA1c چگونه است?
رفتن به بالای صفحه