نحوه پیگیری موارد ASC-US طبق آخرین راهنمای ASCCP

نحوه پیگیری موارد سلولهای پوششی عیرطبیعی با اهمیت نامشخص یا [ASC-US [1 طبق آخرین راهنمای ASCCP
سلولهای پوششی غیرطبیعی با اهمیت نامشخص یا
ASC-US شایعترین اختلال سیتولوژیک بوده ولی ریسک CIN 3+ در آن بسیار کم است، زیرا یک تا دو سوم موارد آن ربطی به HPV ندارند. موارد ASC-US که HPV مثبت و ژنوتایپ 16 یا 18 مثبت گزارش شده، ریسک ابتلا به CIN 3+ در آنها 2 برابر بیشتر از موارد ASC-US است که در آنها سایر گروه های پرخطر HPV مثبت شده اند.

نحوه پیگیری نتایج
ASC-US

"نتایج
ASC-US" را باید مطابق موارد ذیل پیگیری نمود.

- در صورت امکان انجام تست
HPV، بهتر است تست HPV انجام شود (که در اینجا به آن Reflex HPV گفته می شود).

- در صورت انجام
HPV، اگر HPV مثبت شد (صرف نظر از نوع ژنوتایپ) توصیه به انجام کولپوسکوپی می شود.

- مواردیکه
HPV منفی هستند تکرار تست دوگانه در 3 سال بعد توصیه می شود.

- در صورت عدم امکان انجام تست
HPV، تکرار تست یک سال بعد توصیه می شود. اگر نتیجه سیتولوژی در یک سال بعد، ASC-US به بالا بود کولپوسکوپی توصیه می شود. در صورتیکه نتیجه منفی بود بازگشت به برنامه روتین غربالگری توصیه می گردد.

- در موارد
HPV منفی و ASC-US مثبت در زنان 60 سال به بالا، بدلیل آنکه ریسک بالاتری برای ایجاد سرطان سرویکس دارند، بهتر است که غربالگری ادامه یابد.

- در صورت عدم تشخیص
CIN در کولپوسکوپی، انجام تست دوگانه در 12 ماه بعد توصیه می شود. در صورت منفی بودن ASC-US و تست HPV، برگشت به روش غربالگری روتین بر مبنای سن بیمار توصیه می شود.

هنگام کولپوسکوپی نمونه برداری از ناحیه سرویکس در موارد ذیل توصیه می شود:

- بیمار ضایعه واضحی ندارد،

- کولپوسکوپی رضایت بخش نیست[2]،

- کولپوسکوپی رضایت بخش است[3] ولی در ناحیه
T zone[4] یک ضایعه قابل تشخیص وجود دارد

بدلیل افزایش احتمال بیش درمانی[5]، استفاده روتین از روش های تشخیصی جراحی مثل برش لوپ الکتروسرجیکال[6] برای موارد
ASC-US توصیه نمی شود.

ASC-US در جمعیت های ویژه

- زنان 21 الی 24 ساله

"نتایج
ASC-US در زنان 21 تا 24 ساله" را باید مطابق موارد ذیل پیگیری نمود.

- در صورت مشاهده
ASC-US در زنان 24-21 سال، صرفاً انجام سیتولوژی در فواصل 12 ماهه توصیه می شود، اما انجام تستHPV نیز قابل قبول است. اگر برای این گروه از بیماران HPV انجام و نتیجه منفی شد، بیمار به برنامه روتین غربالگری برگشت داده می شود.

- اگر بعد از 12 ماه جواب سیتولوژی بصورت منفی،
ASC-US و یا LSIL بود، مجدداً تکرار سیتولوژی، 12 ماه بعد توصیه می شود. ولی اگر نتیجه ASC-H به بالا بود (مثل ASC-H،  AGC[7] و HSIL) کولپوسکوپی توصیه می شود.

- اگر نتیجه تکرار تست بعد از 12 ماه دوم (یعنی بعد از 24 ماه) منفی بود، بیمار به برنامه روتین غربالگری برمی گردد

- اگر نتیجه به صورت
ASC-H به بالا بود باید کولپوسکوپی انجام شود.
- زنان 65 سال به بالا

- درصورت گزارش
ASC-US برای زنان 65 سال به بالا، باید مثل جمعیت نرمال بررسی و غربالگری روتین درمورد آنها ادامه داده شود.

- برای این زنان اگر
ASC-US با HPV منفی همراه باشد، باید غیرطبیعی در نظر گرفته شود و یک سال بعد تست دوگانه و یا سیتولوژی تنها انجام گردد.

- زنان باردار

- درصورتیکه گزارش
ASC-US برای زنان باردار بدست آید، باید مثل زنان غیرباردار پیگیری شوند.

- تعویق کولپوسکوپی تا 6 هفته بعد از زایمان نیز قابل قبول است.

- کورتاژ اندوسرویکس نیز در بارداری مجاز نیست.

 - زنان یائسه

درصورت گزارش
ASC-US برای زنان یائسه، باید همانند عموم زنان جامعه، رسیدگی شوند.

توجه1:

این راهنما تاکید می کند که برای بدست آوردن نتیجه مناسب باید حتماً از روش هایی برای تست
HPV استفاده شود که هم از لحاظ آنالیتیکال و هم از لحاظ کلینیکال معتبر بوده و تکرار پذیری، حساسیت کلینیکال، ویژگی و ارزش پیشگوئی کننده مثبت و منفی آنها برای اثبات وجود پره کانسر (CIN 2+)، توسط FDA تأئید شده باشد.

توجه 2:

منظور از تست
HPV در این راهنما، فقط گزارش انواع پرخطر یا کانسروژنیک HPV می باشد و باید برای پیشگیری از درمان های بیش از حد و غیرقابل قبول یا overtreatment از گزارش انواع کم خطر HPV اجتناب نمود.

توجه 3:

تست
HPV كه بر پایه DNA Testing می باشد در این پروتكل مورد تاكید می باشد.

توجه 4:

بر مبنای مطالعه
ATHENA هم اگر استراتژی HPV alone جهت غربالگری مدنظر می باشد، فقط تست Cobas HPV مورد تأئید می باشد.

توجه 5:

فواصل بین غربالگری ها بر مبنای نوع پروتكل متغییر بوده و شامل: سیتولوژی به تنهایی (هر سه سال یكبار)،
Co-testing  (هر ٥ سال یكبار) و Cobas HPV alone  (هر ٥ سال یكبار) می باشد.1:
Atypical Squamous Cells of Undetermined Significant (=ASC-US)

2:
inadequate colposcopy

3:
adequate colposcopy

4:
transformation zone

5:
overtreatment

6:
loop electrosurgical excision (=LEE)

7:
Atypical Glandular Cells

 تاریخ انتشار: 10:25:4 1399/04/02
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه