آگلوتیناسیون و تجمع اسپرمدر آگلوتیناسیون اسپرم ، اسپرم های متحرک [motile ] از سرِ [Head]یا دم [Tail] به یکدیگر متصل می شوند و برهمین مبنا طبقه بندی می شوند. درتجمع یا اگریگاسیون و یا کلامپینگ، اسپرم ها ی غیرمتحرک [Non motile] یا گاهاً متحرک بدون نظم به یکدیگر، سلولهای اپی تلیال ، بقایای مرده ی سلولی [Debris] و یا موکوس می چسبند. آگلوتیناسیون شدید بر روی حرکت [motility%] و ویسکوزیته ی مایع سمینال تاثیرمی گذاردوبه همین علت می تواند به عنوان “male factor “ در” male fertility power” دارای اهمیت باشد. توصیه می شود در آنالیز مایع سمینال هم آگلوتیناسیون و هم اگریگاسیون اسپرم ها ریپورت گردند.

منظور از آگلوتیناسیون چسبیدن اسپرم‌های متحرک به یکدیگر به صورت سر به سر، دم به دم، نوکِ دم به نوکِ دم، درهم یا تنیده است. حرکت اسپرم‌های درگیر معمولا شدید و به شکل نامنظم است اما گاهی اسپرم‌ها چنان آگلوتینه شده‌اند که حرکت آن‌ها محدود می‌شود. چگونگی آگلوتیناسیون باید به شکلی گزارش شود که محل اتصال و وسعت آگلوتیناسیون را در برداشته باشد.

🔴تقسیم بندی آگلوتیناسیون بر اساس محل اتصال:

1️⃣ سر به سر (H-H)
2️⃣  دم به دُم (T-T)
3️⃣ نوکِ دم به نوکِ دم (Tt-Tt)
4️⃣ در هم (Mx): آگلوتیناسیون‌های واضح سر به سر و دُم به دُم
5️⃣  تنیده (tg): سرها و دم‌ها در هم تنیده شده اند. 

🔴تقسیم بندی آگلوتیناسیون بر اساس وسعت آگلوتیناسیون:

1️⃣ درجه‌ی (G1) کم: کمتر از ۱۰ تا اسپرم در آگلوتینه به همراه تعداد زیادی اسپرم آزاد.
2️⃣ درجه‌ی (G2) متوسط:  ۱۰ تا ۵۰ عدد اسپرم در آگلوتینه ،اسپرم آزاد هم وجود دارد.
3️⃣ درجه‌ی (G3) زیاد:  آگلوتینه‌هایی با بیش از ۵۰ اسپرم، هنوز تعدادی اسپرم آزاد هستند.
4️⃣ درجه‌ی (G4) شدید:  همه‌ی اسپرم‌ها آگلوتینه می باشند و آگلوتنیه‌ها به هم متصل هستند.

 نکته‌ی 1: وجود آگلوتیناسیون دال بر وجود عامل ایمونولوژیک برای ناباروری نیست، اما مطرح کننده‌ی وجود آنتی بادی‌های ضد اسپرم می باشد  و به بررسی‌های بیشتری نیاز دارد .
💥 نکته‌ی 2: آگلوتیناسیون شدید می‌تواند در ارزیابی حرکت و غلظت [viscosity] تداخل کند.
💥 نکته 3: اسپرم‌های متحرکِ چسبیده به سلول‌ها یا بقایا، یا اسپرم‌های بی حرکتِ چسبیده به همدیگر (تجمع) نباید به عنوان آگلوتیناسیون در نظر گرفته شوند.
👈منظور از تجمع [Aggregation ]چسبیدن اسپرم‌های بی حرکت به یکدیگر یا اسپرم‌های متحرک به رشته‌های موکوس، سلول‌های غیر اسپرمی یا بقایای سلولی است و باید گزارش شود.

👈درصورت مشاهده ی آگلوتیناسیون اسپرم ها چون احتمال وجود آنتی بادی های ضداسپرم وجود دارد بهتر است آزمایشگاه کامنت زیر رابرای ارولوگ یا پزشک معالج ِبیمار بگذارد :

👉Antisperm Antibody (ASAB) test is recommended.👈
گردآوری: دکترعلیرضا لطفی کیان (دکترای علوم آزمایشگاهی بالینی)


تاریخ انتشار: 22:11:27 1399/05/26
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه