رابطه hs-CRP و CTnT (تروپونین T قلبی) در پیش آگهی بیماری قلبی
افزایش hs-CPR یک نشانگر پروگنوستیک مهم برای طبقه‌بندی ریسک زودرس در سندروم حاد کرونری می‌باشد که می‌تواند به طور مستقل و یا در ارتباط با افزایش CTnT باشد.

✔️در یک مطالعه مقدار CUTOFF برای hs-CRP (high sensitive-CRP) سه میلی‌گرم در لیتر و برای CTnT یک‌دهم میکروگرم در لیتر بوده است. در بیمارانی‌که نکروز میو کارد با افزایش CTnT داشته‌اند مقادیر CRP در زمان طولانی‌تری نسبت به CTnT شروع به افزایش می‌کند.

✔️مولکول CTnT از ذخیره سیتوزولیک CTnT در میوسیت‌های قلبی آسیب دیده مستقیما آزاد شده و وارد پلاسما می‌شود در حالی‌که در مورد hs-CRP یک فاز تاخیری وجود دارد بدین صورت که ابتدا IL_6 از میوکارد آسیب دیده آزاد شده و ظرف چند دقیقه بعد از پرفوزین مجدد شریان آسیب دیده درون سینوس کرونری ظاهر شده و برای آن‌که شاهد افزایش hs-CRP پلاسما باشیم، سایتوکائین آزاد شده بدنبال آسیب بافتی باعث سنتر hs-CRP در سلول‌های کبدی و سپس افزایش مقدار آن در پلاسما می‌گردد. فاز تاخیری برای نشان دادن مقدار افزایش CRP در پلاسما به طور متوسط حدود ۲۲ ساعت است و حداکثر افزایش مقدار آن حدود ۸۳ ساعت بعد از حمله میو کارد می‌باشد.

✔️بیمارانی که در الکتروکاردیوگرام هنگام پذیرش St elevation نشان نداده و غلظت hs-CRP پائین‌تری از سطح Cutoff داشته‌اند، ۵ ساعت بعد از شروع علائم مقادیر hs-CRP تنها در ۵/۴% از آنان بیش از mg/Lء۳ گردید در حالی‌که در همین زمان نزدیک ۵۰% آن‌ها دارای CTnT غیرطبیعی بودند.

✔️ 8 ساعت بعد از شروع علائم، مقدار hs-CRP در ۱۶% آنان و مقدار cTnT در ۷۶% آنان غیرنرمال گردید. این نشان می‌دهد که hs-CRP دارای ارزش پروگنوستیک مستقل از CTnT است به شرطی که نمونه‌ها در زودترین زمان ممکن بعد از شروع علائم تهیه شده باشند. باید خاطر نشان ساخت که افزایش غلظت CTnT از ۱۲ ساعت بعد از شروع علائم آغاز می‌گردد.

✔️در مطالعه دیگری نیز ۹۱ بیمار باتست CTnT غیرطبیعی در بالین بیمار، میزان مرگ و میر در آنانی که hs-CRP غیرطبیعی نیز داشتند، ۵/۱% بود در حالی‌که در بیماران با hs-CRP نرمال هیچگونه مرگ و میری گزارش نگردید. در این مطالعه نمونه‌ها حداقل ۶ ساعت بعد از شروع علائم تهیه شده بود.

✔️در مطالعه دیگری انسیدانس ترکیبی از مرگ قلبی، انفارکتوس حاد قلبی بدون حادثه مرگ، یا پذیرش به دلیل عود آنژین ناپایدار در بیماران با hs-CRP و CTnT افزایش یافته به میزان ۴۲% و در بیماران با افزایش CTnI و hs-CRP نرمال ۴/۵% و در بیماران با hs-CRP غیرنرمال و CTnI نرمال ۱۱% بوده است. نمونه خون ۸ ساعت بعد از شروع علائم تهیه شده است یعنی زمانی‌که افزایش مقدار hs-CRP مربوط به نکروزمیوکارد مورد انتظار نبوده است.

✔️برای مشخص کردن وضعیت ریسک بیمار نمونه خون برای آزمایش hs-CRP تا حدامکان باید هرچه زودتر بعداز شروع علائم گرفته شود و مناسب‌ترین زمان برای این منظور در طول ۸ ساعت نخست بعد از شروع علائم است. بالعکس در مورد CTnI از ۱۲ ساعت بعد از شروع علائم به بعد می‌باید نمونه خون تهیه شود.

✔️اندازه‌گیری hs-CRP به همراه اندازه‌گیری CTnT بعنوان بخشی از یک پروتکل تصمیم‌گیری کلینیکی برای طبقه‌بندی زودرس میزان خطر و درمان بعدی (به عنوان مثال درمان با مهارکننده گلیکوپروتئین IIb/IIIa و مداخله پوستی بموقع و به هنگام) بویژه در بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونر (ACS) با عدم افزایش ST در الکتروکاردیوگرام باید انجام شود.

:reference
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5541394
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5084093
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.113.000450تاریخ انتشار: 10:4:26 1400/03/15
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه