یافته های نامطلوب تأخیر در انجام آزمایش ادرار

یافته های نامطلوب  تأخیر در انجام آزمایش ادرار:

1.        تکثیر میکروب ها و رسوب کریستالها موجب رنگ کدر ادرار می شوند،

2.        کروموژن های ادرای از قبیل هموگلوبین، پورفیرین، هموژنتیسیک اسید و ملانین بامانده شدن ادرار تجزیه شده و تغییر رنگ میدهند،

3.        گلوکز به وسیله میکروب ها به اسید و الکل تبدیل شده و با فرار مولکول های o2C از ادرار و تجمع آمونیاکpH قلیایی موجب از هم پاشیده شدن عناصر سلولی و کست های ادراری می شوند،ممکن است مصرف قند توسط میکروب ها با دریافت پاسخ منفی کاذب برای قند همراه شود،

4.         تبخیر استون و تجزیه استو استیک اسید به وسیله میکروب ها به پاسخ منفی کاذب برای اجسام کتونی همراه میشود،

5.       تابش نور به بیلی روبین موجب تغییر شکل ایزومری آن و اکسید شدن آن به بیلی وردین می گردد که در این حالت با معرف قطعه نمایشگر که خاص بیلی رو بین است واکنش منفی یا واکنش کم می دهد.آنالیت اوروبیلینوژن نیز به نور حساس است،

6.      مانده شدن ادرار باعث تکثیر و تجمع میکروب ها و مثبت شدن کاذب تست نیتریت میشود،

7.        مانده شدن ادرار با تبدیل نتیریت به نیتروژن و تبخیر آن، موجب منفی کاذب در تست نیتریت میگردد،

8.        در ادرار رقیق و قلیایی سلول ها و کست ها به سرعت از هم می پاشند.

 

نکات مهم:

  •     نمونه ادرار باید حداکثرظرف 2 ساعت از نمونه گیری انالیز شود.
  •      سرد شدن ادرار موجب افزایش کاذب وزن مخصوص با یورینومتر و رسوب کریستال های فسفات و اورات میشود.

  •     واکنش های رنگی نوار ادرار به دمای اتاق نیاز دارد.

 تاریخ انتشار: 18:58:9 1396/08/29
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه