کوآنتی فرون طلایی (QFT-TB Gold) تستی نوین در تشخیص سل نهفته

QuantiFERON-TB Gold In-Tube(IT)

تست(QFT-G) QuantiFERON-TB Gold In-Tube IT  یک آزمون غیرمستقیم (Indirect) برای شناسایی عفونت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (بیماری سل) بر اساس اندازه گیری پاسخ سیستم ایمنی با واسطهسلولی می باشد. ترکیبی از 3 پروتئین مایکوباکتریومی (ESAT-6، CFP-10وTB 7.7) در شرایط آزمایشگاهی (in vitro)  سلول های (T-Cells) خون کامل انکوبه شده بیماران مبتلا به T.B را تحریک کرده و منجر به آزادسازی اینترفرون گاما (INF-γ) می گردد، که با استفاده از تکنیک ELISA می توان مقادیر  INF-γ را اندازه گیری نمود. نتایج همواره باید همراه باسایریافته های بالینی وآزمایشگاهی تفسیر گردد.

خلاصه و شرح تست:

توبرکلوزیس (سل) یک بیماری مسری است که عامل آن اُرگانیسم های کمپلکس مایوباکتریوم توبرکلوزیس(مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، مایوباکتریوم بوویس، مایوباکتریوم افریکانوم) می باشد، و معمولاًمنجر به عفونت ریه می گردد، امامی تواند به سایر بخش های بدن ازجمله کلیه ها،ستون فقرات ومغزگسترش یابد. اگر بیماری به درستی درمان نشود، حتی می تواند کشنده باشد. باسیل سل به طور معمولاً ازطریق سرفه یا عطسه (قطرات تنفسی) فرد مبتلا به بیماری سل تنفسی انتقال می یابد. عفونت سل نهفته (LTBI)، وضعیت بدون علامت وغیرمسری است که بیماران مبتلا برای ماه ها وسال های متمادی آلوده به این عفونت می باشند. هدف اصلی از تشخیص LTBI ارزیابی درمان بالینی جهت جلوگیری توبرکولوزیس فعال است.تا همین اواخر، تست پوستی توبرکولین (TST) تنها روش موجود برای تشخیص سل نهفته بود. متاسفانه،TSTممکن است به طور کاذب در افرادی که با باسیل Calmette-Guerin (BCG) واکسینه شده اند مثبت گردد. همچنین ممکن است در بیماران آلوده به سایر مایکوباکتریوم ها و یا عوامل نامشخص دیگر تست مثبت گردد.

تست(QFT-G) QuantiFERON-TB Gold In-Tube IT یک آزمون اختصاصی جهت اندازه گیری پاسخ ایمنی سلولی (CMI) به آنتی ژن های پپتیدی مشابه پروتئین های مایوباکترومی نظیرESAT-6،CFP-10وTB 7.7 می باشد. این پروتئین ها در گونه BCG و سایر مایکوباکتریوم های غیر توبرکولوزی (به استثناء مایکوباکتریوم کانزاسی، مایکوباکتریوم سولگای و مایکوباکتریوم ماریوم) یافت نمی شود. افراد آلوده به اُرگانیسم های کمپلکس مایوباکتریوم توبرکلوزیس معمولاً دارای لنفوسیتهای T در خونشان می باشند که این پروتئین های آنتی ژنی(ESAT-6،CFP-10،وTB 7.7) و سایر آنتی ژنهای مایکوباکتریال را شناسایی می کنند. این پروسه شناسایی منجر به تولید و ترشح سیتوکین اینترفرون گاما (INF-γ) می گردد. ردیابی مقادیر کمی اشکال INF-γتوسط تکنیکELISA) enzyme-linked immunosorbent assay) اساس این آزمایش است. درمان های بالینی یا شرایطی که به آسیب عملکرد ایمنی سلولی منجر گردد می تواند بطور بالقوه ترشح INF-γ را کاهش دهد. بیماران مبتلا به سایر عفونت های مایکوباکتریومی نظیر مایکوباکتریوم کانزاسی، مایکوباکتریوم سولگای و مایکوباکتریوم ماریوم نیز ممکن است به تحریک ESAT-6 ،CFP-10وTB 7.7 پاسخ دهند.

هدف از انجام تستQFT-G تشخیص افراد آلوده به اُرگانیسم های کمپلکس مایوباکتریوم توبرکلوزیس و بیماری سل نهفته (LTBI) می باشد. یک نتیجه مثبت از تشخیص بیماری توبرکلوزیس حمایت می کند، با این وجود آلودگی به سایر مایکوباکتریوم ها (نظیر مایکوباکتریوم کانزاسی) نیز منجر به نتایج مثبت می گردد. نتایج همراه با سایر بررسی های بالینی وتشخیصی جهت تأیید یا رد بیماری توبرکلوزیس ضروری است.

 

 

 تاریخ انتشار: 19:3:19 1396/08/29
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه