دیس هارمونی درنتایج تست های آزمایشگاه کلینیکال

*      هیپرگلیسمی بدون گلوکزوری

*      گلوکزوری بدون هیپرگلیسمی


قطعا در آزمایشگاه با بیماران هیپرگلیسمیک با گلوکز بالای ۱۸۰ ولی گلوکز ادراری منفی برخورد کرده اید.گلوکزبه طور آزادانه وبراحتی از سد های فیلتراسیون گلومرولی عبور می کند .در شرایط فیزیولوژیک توبول های کلیوی پروگزیمال تمامی گلوکز مایع اولترافیلتره را فعالانه بازجذب نموده وبه خون باز می گردانند.چنانچه این سدها به علت بیماری یا هر عامل اتیوپاتولوژیکی دچاراختلال گردند  ؛ باعث کاهش میزان فیلتراسیون گلومرولی [GFR] شده و درنتیجه مقادیرکم ومحدودی از گلوکز فیلتر می شود و نهایتا توبول های کلیوی تمامی گلوکز موجود در مایع اولترافیلتره رابازجذب می کنند و گلوکز ادرار منفی می گرددو می تواندوضعیت عدم گلوکوزوری (یا گلیکوزوری ) در حضور هیپرگلیسمی را دریک بیمار به وجودآورد.ازعلل شایع پاتولوژیک ِکاهنده GFR عبارتنداز ؛ آترواسکلروزیس کلیوی و هر وضعیتی که پایین آورنده برون ده قلبی [ cardiac output ] باشد مانند پُرفشاری خون [hypertension] ، انفارکتوس میوکارد ،کاردیو میوپاتی ، استنوز آئورت ، ریگورژیتاسیون میترال [MR] ، اختلالات متابولیک ،میوکاردیت ، بیماری شریان کرونر به دلیل ایسکمی بطن چپ یا انفارکتوس .

وضعیت عکس حالت پیشین نیز در پاراکلینیک امکان پذیر است ؛ گلوکزوری بدون هیپرگلیسمی

به طورکلی گلوکزوری در دو شرایط یا وضعیت ایجاد می شود.

1.      پیش کلیوی [prerenal condition ]  که به علت هیپرگلیسمی است .شایعترین بیماری عامل ِ پرزنتاسیون گلوکزوری  همراه با هیپرگلیسمی دیابت ملیتوس می باشد.

2.      کلیوی [renal condition] که به علت نقص بازجذب توبولی در کلیه ها رخ می دهد.

در وضعیت های پاتولوژیک کلیوی [renal condition] معمولاگلوکزوری بدون هیپرگلیسمی در بیماران پرزنت می گردد که شامل نقص در بازجذب توبولی کلیه ها [defective tubular reabsorption] می باشد .دراین وضعیت ها ماباکاهش ماکریموم ترانسپورت گلوکز در پروسه بازجذب مواجه هستیم.آستانه سرعت بازجذب گلوکزدر توبول های پروگزیمال کلیوی ۳۵۰ mg/min می باشدکه به سن ، جنس و مساحت سطح بدن بستگی دارد.در حدودیک درصد از افرادکاملا سالم ممکنست رنال گلوکزوری مشاهده گردد .اختلالات شایعی که در آنها باوجود گلوکز نرمال پلاسمای بیمار- عدم وجود هیپرگلیسمی- گلوکزوری مشاهده می گردد عبارتند از ؛

1.      حاملگی

2.      سندروم فانکونی

3.      مرحله نهایی بیماری کلیوی (ESRD)

4.      اختلالات ژنتیکی

5.      مسمومیت فلزات سنگین

6.      سیستینوزیس

 

Reference : Fundamentals of URINE & BODY FLUID Analysis.Nancy A.Brunzel.3rd Edition.2013،Elsevier،2013.تاریخ انتشار: 20:9:57 1398/11/06
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه