سندرم HELLP و آزمایشگاه

سندرم HELLP از عوارض خطرناک در حاملگی هاست که با همولیز، آنزیم های کبدی افزایش یافته و شمارش پایین پلاکتی در ۰/۵ تا ۰/۹  درصد حاملگی ها و ۱۰ تا ۲۰ درصد موارد با پره اکلامپسی شدید دیده می شود. سندروم HELLP یک وضعیت پیش رونده با عوارض شدید ست که می تواند چندین مرتبه یک زن باردار را درگیر کند.

سندرم HELLP به دو شکل کامل و ناقص [full & partial] مشاهده می شود. تشخیص فرم کامل آن به وجود هر سه جز اصلی از تریاد تشخیصی[triad signs] آن بستگی دارد و در شکل ناقص یا نسبی آن یک یا دو جز از تریاد تشخیصی آن برای اثبات سندرم HELLP کافی می باشد.

فرم کامل سندرم HELLP یک وضعیت جدی و خطرناک برای سلامتی مادر و جنین درنظر گرفته می شود. در تقریبا ۷۰درصدکیس های سندرم HELLP علائم پیش از زایمان با یک فرکانسْ پیک ِبین هفته های ۲۷ تا ۳۷ بارداری می باشد۱۰درصدکیس هاپیش از هفته ۲۷بارداری و ۲۰درصد پس ازهفته ۳۷ بارداری مشاهده می شود.

در طبقه بندی  تِنِسی [Tennessee classification] معیارهای دیاگنوستیک برای HELLP عبارتند از؛

➖همولیز(کاهش هاپتوگلوبین ،افزایش بیلیروبین غیرکونژوگه،LDH، هموگلوبین آزادپلاسماو هموگلوبینوری میکرو یا ماکروسکوپیک)                                      

LDH  >600 U/L  

AST >70 U/L  

و پلاکت کمتر از ۱۰۰.۰۰۰

تشخیص سندرم HELLP تقریبا با تریاد آزمایشگاهی انجام می شودو نقش آزمایشگاه در تایید موارد مشکوک اساسی و تعیین کننده می باشد .بعدها و پس از طبقه بندی اولیه سیستم یا کلاس سه گانه " Mississippi" سندرم HELLP را بر مبنای افت پلاکتی طبقه بندی نمود. سه کلاس I,II,III به صورت:

Class I : PLT 50,000

Class II: PLT 50000-100000

ClassIII: PLT 100000-150000

همراه با همولیز وLFT افزایش یافته و LDH بیش از ۶۰۰ .

Reference: BMC Pregnancy Childbirth.2009; 9: 8تاریخ انتشار: 17:42:29 1398/11/19
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه