پاراکلینیک در بیماران مبتلا به کرونا
📄پاراکلینیک در بیماران مبتلا به کرونا

🧪نتایج آزمایشگاهی:

شایع‌ترین نتایج غیرطبیعی در آزمایش‌ها عبارتند از:

🔹لنفوپنی(35-75 درصد موارد)
🔹افزایش CRP(75-93% موارد)
🔹 افزایش LDH(27-92% موارد)
🔹افزایش ESR(تا 85% موارد)
🔹افزایش D-dimer(36-43% موارد)
🔹کاهش آلبومین سرم(50-98% موارد)
🔹کاهش هموگلوبین(41-50% موارد)

موارد زیر در آزمایش نشان‌دهنده پیش‌آگهی بد می‌باشند:

🔹کاهش میزان گلبول سفید
🔹افزایش نوتروفیل
🔹کاهش میزان لنفوسیت
🔹کاهش آلبومین
🔹افزایش LDH
🔹افزایش AST
🔹افزایش ALT
🔹افزایش بیلی‌روبین تام
🔹افزایش کراتینین
🔹افزایش تروپونین قلبی
🔹افزایش D-dimer
🔹افزایش PT
🔹افزایش پروکلسی‌تونین
🔹افزایش CRP

⚠یافته‌های رادیولوژی:

🔹یافته‌های رادیوگرافی(هم در CXR و هم در Chest CT) به میزان بالایی غیراختصاصی هستند؛ بیشتر نمایانگر انتشار تحت‌جنبی و محیطی دوطرفه، از اپاسیته‌های شیشه‌مات(ground-glass opacity) در موارد خفیف تا کنسالیداسیون در موارد شدید.
🔹مطالعات رادیوگرافی از حساسیت بالایی در تشخیص کرونا برخوردارند(بعبارتی طبیعی بودن آنها، ردکننده کروناست).

📚منابع:

Lippi, G., & Plebani, M. (2020). Laboratory abnormalities in patients with COVID-2019 infection. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM), 0(0). doi:10.1515/cclm-2020-0198 

Kooraki, S., Hosseiny, M., Myers, L., & Gholamrezanezhad, A. (2020). Coronavirus Outbreak: What The Department of Radiology Should Know. Journal of the American College of Radiology. doi:10.1016/j.jacr.2020.02.008

Lee, E. Y. P., Ng, M.-Y., & Khong, P.-L. (2020). COVID-19 pneumonia: what has CT taught us? The Lancet Infectious Diseases. doi:10.1016/s1473-3099(20)30134-1


تاریخ انتشار: 6:51:15 1398/12/20
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه