شماره های تماس با آزمایشگاه:  32196820-011  و  32199993-011
                                                                                                                               
بخش پاتولوژی:   32201642-011

بخش ژنتیک:      32290064-011

فکس:               32191727-011
                                                                                                   
ایمیل آزمایشگاه:   babolrazilab@yahoo.com  و   info@razilab.ir         

                                                                                          

بروزرسانی: 20:11:41 1397/05/23
رفتن به بالای صفحه